Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Generelt.
  For alle ordrer og aftaler om leverancer fra TARPGAARD gælder disse salgs- og leveringsbetingelser suppleret af den til enhver tid gældende køberetlige lovgivning, i det omfang disse regler ikke er fraveget i TARPGAARD´s ordrebekræftelse eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
  For aftale om leverancer gælder TARPGAARD´s ordrebekræftelse, nærværende salgs- og leveringsbetingelser og den køberetlige lovgivning i denne rækkefølge.
  Tilbud, forslag og andet tegningsmateriale, udleveret af TARPGAARD er TARPGAARD´s ejendom. Materialet må ikke mangfoldiggøres og må kun anvendes til udførelse i forbindelse med TARPGAARD´s leverancer. Det påhviler kunden at indhente myndighedernes godkendelse i de enkelte projekter.
 2. Indgåelse af aftaler.
  Tilbud fra TARPGAARD er bindende i 30 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Hvis TARPGAARD har udstedet en ordrebekræftelse, er kunden forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Måtte der være fejl i ordrebekræftelsen, skal kunden straks fremsætte indsigelse. TARPGAARD bærer således intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål, farver eller i øvrigt.
  TARPGAARD bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller TARPGAARD udtrykkeligt har indestået herfor.
 3. Leveringsbetingelser og leveringstid.
  Er der aftalt levering, leveres der til kundens forretningssted, men for kundens risiko. Transportforsikring tegnes kun på kundens opfordring og regning.
  Byggeleverancer foretages ved tilgængelig og fast vej på byggepladsen og altid kun til umiddelbar nærhed af vognkant iflg. gældende samhandelsbetingelser. Leveringstiden regnes fra ordremodtagelsen, såfremt den bekræftes, og alle nødvendige oplysninger for korrekt levering foreligger. Ved ufuldstændige oplysninger regnes leveringstiden fra modtagelsen af nødvendige oplysninger for korrekt levering.
  Leveringstiden fremgår af TARPGAARD´s ordrebekræftelse. Leveringstider er omtrentlige og ikke bindende for TARPGAARD, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Levering inden for 1 uge fra den i ordrebekræftelsen udtrykkeligt anførte leveringstid betragtes som rettidig levering.
  TARPGAARD forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.
 4. Priser, betaling og sikkerhed.
  Prisen gælder for de i ordrebekræftelsen anførte produkter, og TARPGAARD forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leveret ydelse, som ikke udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Der henvises til TARPGAARD´s til enhver tid gældende prisliste.
  Købesummen forfalder til betaling 10 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved dellevering af en samlet ordre faktureres leverancen særskilt, idet forfaldsdagen er det tidspunkt, hvor delleverancen finder sted. Hvis kunden ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted. Eventuelle oplagringsomkostninger faktureres til lavest mulig pris og sker for kundens risiko.
  Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for eventuelle garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen, der skyldes forhold uden for TARPGAARD´s kontrol. Overskrides en betalingstermin, beregnes morarente fra forfaldsdagen med 1,5% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på kr. 50,00 pr. påmindelse. Renten tilskrives månedsvis.
  TARPGAARD er, selv om TARPGAARD ikke har taget konkret forbehold herom, berettiget til når som helst at forlange, at kunden inden for 5 arbejdsdage stiller en efter TARPGAARD´s vurdering betryggende sikkerhed for kundens fulde betalingsforpligtelse og er berettiget til, inden sådan sikkehed er stillet, at undlade at producere ordren eller holde leverancen tilbage.
 5. Forsinkelse.
  I tilfælde af overskridelse af den angivne leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er kunden, hvis forsinkelsen er til ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for TARPGAARD at kræve levering og fastsætte en ny frist for levering. Fristen må ikke være kortere end 5 arbejdsdage og skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Foretager TARPGAARD ikke herefter rimelig foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen vedr. den forsinkede levering.
 6. Mangler.
  TARPGAARD´s ansvar for mangler som følge af design-, konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl ophører 2 år efter, at levering har fundet sted.
  For bedømmelsen af, om der foreligger fejl eller mangler, gælder som udgangspunkt de af Glasindustrien til enhver tid fastsatte regler.
  Ved levering påhviler det kunden straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede.
  Ved transportskader skal reklamation afgives straks efter, at levering har fundet sted og dette både over for chauffør og ved henvendelse til TARPGAARD.
  Reklamation skal ske straks og skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen og under ingen omstændigheder senere end 8 dage efter levering, og inden påbegyndt håndtering eller evt. bearbejdning af varen, idet kunden i modsat fald mister retten til at gøre mangelkrav gældende.
  TARPGAARD hæfter ikke for mangler, som er forårsaget af kunden, ved fejlagtig montage, ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, under transport, ved fejlagtig opbevaring eller håndtering af leverancen, ved kundens forarbejdning eller montering af leverancen eller ved påvirkning af vejrforhold, sollys eller fugt.
  TARPGAARD påtager sig ikke ansvar for kosmetiske forhold, herunder misfarvninger, farveændring og falmning, uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets ydeevne og naturligt forkommende variationer i de anvendte materialer.
  I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden er TARPGAARD´s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af nyt tilsvarende produkt. TARPGAARD er dog berettiget til i stedet at udbedre mangler, hvis TARPGAARD vurderer, at udbedring kan ske på forsvarlig måde. TARPGAARD dækker ikke omkostninger ved afmontering af det gamle produkt, forarbejdning af et nyt produkt, montering af et nyt produkt eller lignende omkostninger. TARPGAARD yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.
  Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, men kan ikke i øvrigt gøre rettigheder gældende mod TARPGAARD i anledning af mangler ved TARPGAARD´s produkt.
  Foranstående begrænsninger i TARPGAARD´s erstatningsansvar for mangler finder ikke anvendelse, hvis kundens tab i så henseende er opstået som følge af TARPGAARD´s forsætlige eller grove forhold.
 7. Produktansvar.
  TARPGAARD er ansvarlig efter dansk rets til enhver tid gældende almindelige regler om produktansvar, herunder lov om produktansvar, hvis der som følge af en defekt ved TARPGAARD´s produkt sker personskade eller skade på en forbrugergenstand.
  Er der tale om en erhvervsgenstandsskade, er TARPGAARD´s erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af TARPGAARD´s mangelfulde produkt.
  TARPGAARD fraskriver sig hermed i videst muligt omfang ethvert på retspraksis baseret ulovhjemlet produktansvar.
 8. Generelle ansvarsbegrænsninger.
  TARPGAARD kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
  TARPGAARD kan i ingen tilfælde drages til ansvar for tab som følge af mangler, forsinkelser eller andre skader, som skyldes forhold, som TARPGAARD er uden indflydelse på, f.eks. krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, importrestriktioner, eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende.
  Beregninger og anden rådgivning ydet af TARPGAARD er alene vejledende og kan ikke erstatte sædvanlig byggeteknisk rådgivning.
  Ved indbygning af TARPGAARD´s produkter skal kunden sikre, at gældende bygge- og brandkrav overholdes. Underkonstruktionen skal dimensioneres og tilpasses den konkrete byggesag, lokal praksis for god byggeskik og øvrige byggeleverandørers anvisninger. TARPGAARD er uden ansvar for tegninger og den byggetekniske udførelse af indbygningen. For tekniske specifikationer på TARPGAARD´s produkter, herunder egenskaber for den angivne rude, bedes TARPGAARD kontaktet.
  TARPGAARD påtager sig ikke ansvar for skader og tab, der direkte eller indirekte kan afledes af TARPGAARD´s rådgivning.
 9. Ejendomsforbehold.
  Det leverede forbliver TARPGAARD´s ejendom, indtil købesummen inkl. renter er betalt fuldt ud. TARPGAARD er således i tilfælde af kundens misligholdelse berettiget til at begære sig indsat i besiddelsen af leverancen. Standser kunden sine betalinger, kommer kunden under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling el. lign. eller erklæres insolvent, er TARPGAARD ligeledes berettiget til at fordre leverancen udleveret til sig.
 10. Tvister og lovvalg.
  Tvister afgøres efter dansk ret endeligt af Det Danske Voldgiftsinstitut efter de regler, som gælder for Voldgiftsinstituttet på tidspunktet for begæringens indgivelse til Voldgiftsinstituttet.
  TARPGAARD er dog berettiget til at håndhæve det ovenfor i pkt. 9 anførte ejendomsforbehold ved anmodning til den almindelige domstol i den retskreds, hvor leverancen befinder sig, om at foranledige TARPGAARD indsat i besiddelsen af leverancen i henhold til de herom gældende regler.