Tarpgaard A/S – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser – Handelskøb (B2B)

 1.  Anvendelse
  1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af Tarpgaard A/S, CVR-nr. 15 41 97 92 til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”).
  2. Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende vilkår fra Køber, såsom i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor Tarpgaard A/S ikke gør indsigelse mod sådanne modstridende vilkår.
 2. . Informationer i Tarpgaard A/S’ salgsmateriale og prislister
  1. Oplysninger i Tarpgaard A/S’ eller underleverandørers brochurer, reklamer, produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne, tekniske data, dimensioner, vægt eller lignende er ikke bindende for Tarpgaard A/S. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer.
 3. Ordrebekræftelse
  1. Alle aftaler indgået mellem Tarpgaard A/S og Køber kræver en skriftlig ordrebekræftelse fra Tarpgaard A/S for at være retskraftig og bindende for Tarpgaard A/S.
 4. Købers anvisninger og ændringer foranlediget af Køber
  1. I de tilfælde hvor Tarpgaard A/S producerer leverancen på baggrund af Købers instruktioner eller anvisninger i form af tegninger, specifikationer og lignende, hæfter Tarpgaard A/S ikke for disse anvisningers rigtighed. Tarpgaard A/S påtager sig intet ansvar for leverancer, der i henhold til Købers instruktioner eller anvisninger fremstilles uden for de gældende danske og europæiske normer og standarder.
  2. Køber kan anmode en aftalt leverance ændret. Anmodningen skal indeholde en præcis beskrivelse af de ønskede ændringer. Tarpgaard A/S er ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen. Tarpgaard A/S informerer uden ugrundet ophold Køber skriftligt om og hvordan ændringerne kan udføres og informerer på samme tid Køber om konsekvenserne heraf for den aftalte pris, leveringstiden samt øvrige vilkår i parternes aftale. Tarpgaard A/S er ikke forpligtet til at udføre ændringerne ønsket af Køber, førend parterne er blevet enige om, hvorledes ændringerne påvirker den aftalte pris, leve-ringstiden samt øvrige vilkår i parternes aftale.
 5. Intellektuelle ejendomsrettigheder
  1. Tilbud, tegninger, skitser, designs, specifikationer, og tekniske data udarbejdet eller tilvejebragt af Tarpgaard A/S forbliver Tarpgaard A/S’ ejendom. Køber skal behandle dette materiale fortroligt og må ikke anvende dette til andet end det, der var formålet med overdragelsen af materialet til Køber, og Køber må ikke videregive, kopiere og/eller overdrage oplysningerne til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Tarpgaard A/S.
  2. I tilfælde af Købers misligholdelse af punkt 5.1 er Køber forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 100.000 pr. misligholdelse til Tarpgaard A/S. Såfremt misligholdelsen består i forårsagelsen og opretholdelsen af en bestemt situation, anses hver påbegyndt uge, hvori misligholdelsen opretholdes, som én misligholdelse.
  3. Såfremt Tarpgaard A/S’ tab som følge af Købers misligholdelse af punkt 5.1 overstiger den aftalte konventionalbod angivet i punkt 5.2, er Tarpgaard A/S berettiget til at kræve erstatning for et sådant tab i henhold til dansk ret. Tarpgaard A/S er desuden berettiget til at få nedlagt fogedforbud uden sikkerhedsstillelse mod Købers uberettigede aktiviteter.
 6. Priser
  1. Alle af Tarpgaard A/S oplyste priser er dagspriser. Alt salg sker således til de på leveringstidspunktet gældende priser. Tarpgaard A/S forbeholder sig derfor ret til at ændre priserne – også efter udstedelse af ordrebekræftelse – med omgående virkning i tilfælde af øgede produktionsomkostninger – herunder ændringer i materialetilførsel, råvarepriser og lønninger – samt ved ændringer i valutakurser, told, fragt, forsikringstakst, skatter, afgifter og lignende, med mindre andet skriftligt er aftalt.
  2. Sker der ændringer i Tarpgaard A/S’ priser på mere end 5%, er Køber berettiget til at annullere sin ordre inden otte dage efter, at Køber modtager besked herom, med mindre at ordren er sat i produktion eller, at andet er aftalt skriftligt. Køber er dog i ingen tilfælde berettiget til at annullere sin ordre, såfremt prisændringerne skyldes øgede udgifter til moms, skatter, afgifter, emballage, miljø- og transporttillæg, fragt og transportforsikring.
  3. Tarpgaard A/S beregner sine priser på baggrund af EXW-levering på Tarpgaard A/S’ produktionsadresse, som oplyst i ordrebekræftelsen, jf. INCOTERMS 2010, det vil sige eksklusiv moms, skatter, afgifter, emballage, miljø- og transporttillæg, fragt og transportforsikring med videre, med mindre andet skriftligt er aftalt.
 7. Emballage
  1. Tarpgaard A/S leverer som udgangspunkt på engangsstel i træ, med mindre andet er aftalt skriftligt. Sådanne engangsstel skal ikke returneres. Priser for forskellige typer af engangsstel fremgår af Tarpgaard A/S’ prisliste, som udleveres mod forespørgsel. Priser for specialstel aftales særskilt med Tarpgaard A/S.
  2. Tarpgaard A/S leverer sammen med leverancen en stelseddel, hvor-af de glas, der følger med leverancen, fremgår.
  3. Tarpgaard A/S anvender i nogle tilfælde stålstel. Stålstel er Tarpgaard A/S’ ejendom. Køber er forpligtet til at returnere stålstel til Tarpgaard A/S hurtigst muligt og senest 40 dage efter, at levering har fundet sted. Køber bærer den fulde risiko for stålstel efter levering har fundet sted, og indtil stålstellet er returneret til Tarpgaard A/S. Returnering sker for Købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt stålstel ikke er returneret til Tarpgaard A/S inden for den angivne frist, eller hvis stålstel er beskadiget, er Køber for-pligtet til at erstatte Tarpgaard A/S stålstellets nypris. Dette beløb opkræves via særskilt faktura.
 8. Betalingsbetingelser
  1. Med mindre andet skriftligt er aftalt, er Tarpgaard A/S’ betalingsbetingelser netto ti dage fra fakturadato.
  2. Tarpgaard A/S er berettiget til at fakturere Køber, når levering har fundet sted. Dette gælder også i forhold til delleverancer.
  3. Hvis betaling sker efter forfaldstid, er Tarpgaard A/S berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. påbegyndt måned.
  4. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse beregnes et rykkergebyr på 150 kr. pr. påmindelse. Ved betalingsmisligholdelse er Tarpgaard A/S ydermere berettiget til at kræve sine fulde udenretlige inddrivel-sesomkostninger, inklusive advokatomkostninger, dækket af Køber, også i det omfang disse måtte overstige de i medfør af renteloven fastsatte takster.
  5. Tarpgaard A/S er berettiget til når som helst at forlange, at Køber inden for fem arbejdsdage stiller en efter Tarpgaard A/S’ vurdering betryggende sikkerhed for Købers fulde betalingsforpligtelse. Tarp-gaard A/S er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil sikkerhed er stillet.
  6. Hvis Tarpgaard A/S skal levere ad flere omgange, er Tarpgaard A/S berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt Køber er i mislig-holdelse med sin betalingsforpligtelse vedrørende en eller flere for-udgående leverancer.
  7. Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i Tarpgaard A/S’ krav på betaling, med mindre Købers modkrav skriftligt er anerkendt af Tarpgaard A/S eller fastslået ved endelig dom eller forlig. Reklamationer over det leverede berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede varer. Købers tilbageholdelse af betaling/modregning udgør i så fald væsentlig misligholdelse.
 9. Ejendomsforbehold
  1. Tarpgaard A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverancen i enhver henseende. Leverancen forbliver således Tarpgaard A/S’ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til parternes forretningsforhold er betalt af Køber.
 10. Levering
  1. Levering sker EXW på Tarpgaard A/S’ produktionsadresse, som op-lyst i ordrebekræftelsen, jf. Incoterms 2010, med mindre andet skriftligt er aftalt. Dellevering er tilladt. I det omfang, at Tarpgaard A/S efter aftale leverer på andre vilkår end EXW, er Køber ved leve-ring forpligtet til at foretage losning af leverancen. Levering sker i sådanne tilfælde ved vognkant på fast vej. Losning sker i alle tilfælde for Købers regning og risiko, dette gælder også i det omfang, chauf-føren er Køber behjælpelig ved losning. Undlader Køber at modtage leverancen ved levering, er Tarpgaard A/S berettiget til efter eget valg og for Købers regning og risiko a) at losse leverancen på leveringsstedet b) opkræve Køber lagerleje for opbevaring af leverancen, indtil Køber skriftligt giver meddelelse om, at Køber er parat til at modtage leverancen, og c) ophæve aftalen vedrørende leverancen og kræve erstatning hos Køber. I øvrigt gælder Tarpgaard A/S’ vilkår benævnt ”Fleksibel levering” for henholdsvis ”Vinduer og døre” og ”Glas”, som er udleveret til Køber.
  2. Leveringstiden fremgår af Tarpgaard A/S’ ordrebekræftelse. En af Tarpgaard A/S foretaget udskydelse af leveringstiden med indtil 30 arbejdsdage anses i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for Tarpgaard A/S. Tarpgaard A/S skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
  3. Leverer Tarpgaard A/S ikke, når leveringstiden er kommet, er Køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for eventuelle skader eller avancetab, men Køber har ret til skriftligt at kræve levering inden en sidste rimelig frist, som ikke må være kortere end en uge.
 11. Forsinkelse
  1. Leverer Tarpgaard A/S ikke inden for den sidste frist fastsat i medfør af punkt 10.3, og skyldes dette ikke force majeure eller nogen omstændighed, som Køber er ansvarlig for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Tarpgaard A/S hæve aftalen for så vidt angår den del af leverancen, som er forsinket. Dette gælder dog ikke i det omfang, der er tale om varer specielt fremstillet til Køber, idet Køber i sådan-ne tilfælde under alle omstændigheder er pligtig til at aftage varerne uanset forsinkelse.
  2. Uanset årsagen til forsinkelse bærer Tarpgaard A/S ikke noget erstatningsansvar som følge af forsinkelse hverken for direkte eller indirekte tab.
 12. Force majeure
  1. Tarpgaard A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af Tarpgaard A/S’ forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og som ligger uden for Tarpgaard A/S’ kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, terror, oprør, indre uroligheder, usædvanligt vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, her-under energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder samt nedlukning af samfundet helt eller delvist som følge af restriktioner eller anbefalinger fra offentlige myndigheder.
  2. Bestemmelsen i punkt 12.1 er gældende, uanset om opfyldelseshindringerne rammer Tarpgaard A/S selv eller en af Tarpgaard A/S’ valgt underleverandør.
 13. Reklamation og mangler
  1. Ved modtagelse skal Køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
  2. Hvis Køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal Køber ved synlige mangler omgående ved modtagelse og ellers inden fem kalenderdage efter manglen er eller burde have været opdaget, give Tarpgaard A/S skriftlig meddelelse herom, med angivelse af hvori manglen består. Ved synlige mangler skal Køber endvidere reklamere skriftligt over for fragtføreren, inden denne forlader leveringsstedet. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Tarpgaard A/S’ samtykke fritager Tarpgaard A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
  3. Har Køber ikke inden 12 måneder efter overgivelsen af leverancen meddelt Tarpgaard A/S, at Køber vil påberåbe sig en mangel, forta-ber Køber retten til at gøre manglen gældende.
  4. I tilfælde af mangler, som Køber kan gøre gældende over for Tarpgaard A/S, er Tarpgaard berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning eller omlevering, og Køber kan således ikke ophæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, med mindre Tarpgaard A/S tilkendegiver ikke at ville foretage afhjælpning eller omlevering. Såfremt Tarpgaard A/S påtager sig at foretage udbedring, afholder Køber omkostninger forbundet hermed, herunder men ikke begrænset til udgifter til lift og stillads. I tilfælde af omlevering er erstatningsleverancen underkastet de samme leveringsbetingelser og forhold som den oprindelige leverance.
  5. Køber skal følge Tarpgaard A/S’ eventuelle instruktioner om forsendelse af de mangelfulde varer til Tarpgaard A/S.
  6. Udbedrer Tarpgaard A/S manglerne ved afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. I videst muligt omfang i henhold til gældende ret er Tarpgaard A/S’ erstatningsansvar som følge af mangler begrænset til et beløb, som svarer til fakturaprisen inklusive miljø- og transporttillæg for de mangelfulde varer.
  7. Foreligger der alene mangler ved en del af leverancen, er Køber forpligtet til at opfylde aftalen med Tarpgaard A/S for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra Købers side betragtes som væsentlig misligholdelse.
  8. Såfremt Køberen har reklameret rettidigt, men det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Tarpgaard A/S bærer ansvaret for, har Tarpgaard A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Tarpgaard A/S.
 14. Produktansvar
  1. Tarpgaard A/S’ produktansvar er underlagt dansk rets regler om pro-duktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 14.
  2. Tarpgaard A/S ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. Tarp-gaard A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mi-stede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med produktansvar.
  3. Tarpgaard A/S er ikke ansvarlig for tingskade, som det af Tarpgaard A/S leverede forårsager efter leveringen, og mens det er i Køberens besiddelse. Tarpgaard A/S er heller ikke ansvarlig for skade på pro-dukter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori Købe-rens produkter indgår.
  4. Tarpgaard A/S’ produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til 50.000 kr.
  5. Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktan-svar over for Køber, skal Tarpgaard A/S straks informeres herom. Så-vel Tarpgaard A/S som Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod enten Køber eller Tarpgaard A/S for produktan-svar. Det indbyrdes forhold mellem Køber og Tarpgaard A/S skal dog altid afgøres i henhold til aftalens vilkår, herunder disse Betingelser.
  6. I den udstrækning Tarpgaard A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Tarpgaard A/S skadesløs i samme omfang, som Tarpgaard A/S’ ansvar er begræn-set efter disse Betingelser.
 15. Ansvarsbegrænsning
  1. Tarpgaard A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader.
 16. Delvis ugyldighed
  1. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser eller parternes aftale er uigennemførlige, fordi de er i strid med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
 17. Lovvalg og tvistløsning
  1. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret, med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler.
  2. I det omfang Køber er hjemmehørende i EU eller Norge afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, parternes aftale eller i øvrigt mellem Tarpgaard A/S og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens og gyldighed, ved Retten i Kolding.
  3. I det omfang Køber er hjemmehørende uden for EU eller Norge, eller såfremt Tarpgaard A/S måtte træffe beslutning herom, afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, parternes aftale eller i øvrigt mellem Tarpgaard A/S og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens og gyldighed, ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal have sæde i Kolding, Danmark.